Vitaal Werken en Leven

PRIVACY

Privacyverklaring Vitaal Werken en Leven


Vitaal Werken en Leven neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier gebruiken en verwerken. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring uw rechten lezen met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met cor@vitaalwerkenenleven.nl.Privacyverklaring Vitaal Werken en Leven1.  Wie is Vitaal Werken en Leven


Vitaal Werken en Leven is een eenmanszaak, kantoorhoudende te (3054TB) aan de Apollostraat 271A ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71344144.
Contactgegevens: Website: https://vitaalwerkenenleven.nl.
Postadres: Apollostraat 271A, 3054TB Rotterdam
Telefoonnummer: 06 – 2414 5299
E-mailadres: cor@vitaalwerkenenleven.nl


2.  Persoonsgegevens die wij verwerken


Vitaal Werken en Leven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres


3.    Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Vitaal Werken en Leven verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens:
– door u verstrekte gegevens over uw gezondheid;
– informatie over uw constitutie volgens de leer van de Ayurveda.


4.    Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Vitaal Werken en Leven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het afhandelen van uw betaling;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
– Vitaal Werken en Leven verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte;
– de gegevens die u over uw gezondheid aan ons verstrekt worden gebruikt om veilige lessen en massages te kunnen aanbieden;
– de gegevens die u verstrekt over uw constitutie worden gebruikt om de massage hierop aan te passen (volgens de leer van de Ayurveda).
Tevens worden deze op verzoek gebruikt om lifestyle-adviezen te geven op basis van de leer van de Ayurveda.


5.    Geautomatiseerde besluitvorming


Vitaal Werken en Leven neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde gegevensverwerkingen.


6.      Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Vitaal Werken en Leven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


7.      Delen van persoonsgegevens met derden


Vitaal Werken en Leven verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


8.     Gebuik van Cookies of vergelijkbare technieken


Vitaal Werken en Leven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


9.   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vitaal Werken en Leven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij in een computerbestand beschikken, naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar cor@vitaalwerkenenleven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


10. Klacht indienen


Vitaal Werken en Leven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


11.      Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Vitaal Werken en Leven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Cor Berkelaar op telefoonnummer 06 – 2414 5299 of via e-mail: cor@vitaalwerkenenleven.nl.

Onze MissieOns intense verlangen en de reden van ons bestaan:

“Mogen alle levende wezens, overal, gelukkig zijn”.

Het lijkt ons niet teveel gevraagd. Wij brengen je in contact met de bron van geluk, in jezelf.

Geluk is even belangrijk voor je dagelijks leven als gezond eten en goede nachtrust.

PrivacyVitaal Werken en Leven neemt de privacy van haar cliënten zeer serieus en zal informatie over haar deelnemers en cliënten op een veilige manier gebruiken en verwerken. In onze pricacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Lees onze Privacyverklaring.

Copyright © 2020 Vitaal Werken en Leven - Alle rechten voorbehouden